حواله لیر

2.844

حواله دلار

19.431

حواله یورو

21.807

حواله PBG

642

حواله لیر

2.844

حواله دلار

19.431

حواله یورو

21.807

حواله PBG

642

اجرت ها

انتقالات ارزی در موارد مختلف متناسب با روش انتقال ، کشور و یا نوع ارز با اجرتی متفاوت انجام میشود. در بعضی از مواردی که به آنها اشاره شده تمام مبلغ اجرت توسط بانک ها دریافت میشود و درموارد دیگر بخشی از اجرت متعلق به بانک و بخشی هزینه های جانبی صرف شده برای روش انتقال میباشد

پرداخت وجه در بانک ترکیه

در صورت دریافت تومان در ایران

ارز نوع اجرت
لير واريز در ترکيه به حساب بانکي زراعت بانک 3 لير
لير واريز در ترکيه به حساب بانکي ايش بانک 6 لير
لير واريز در ترکيه به حساب بانکي ديگر 10 لير
دلار واريز به تمام بانک هاي ترکيه 80 دلار
يورو واريز به تمام بانک هاي ترکيه 80 يورو

پرداخت دلار از طریق وسترن یونیون مبدا ترکیه

در صورت دریافت تومان در ایران

از مبلغ تا مبلغ اجرت
0 100 30
101 200 35
201 300 45
301 400 50
401 500 55
501 750 75
751 1000 85
1001 1500 100
1501 2000 125
2001 2500 145
2501 3000 165
3001 3500 185
3501 4000 205
4001 4500 220
4501 5000 240
5001 7500 275

پرداخت یورو در خارج از ترکیه توسط وسترن یونیون

در صورت دریافت تومان در ایران

از مبلغ تا مبلغ اجرت
0 100 30
101 200 35
201 300 45
301 400 55
401 500 65
501 750 80
751 1000 100
1001 1500 120
1501 2000 140
2001 2500 160
2501 3000 180
3001 3500 200
3501 4000 220
4001 4500 240
4501 5000 280
5001 7500 310

پرداخت وجه از طریق سوئیفت مبدا ترکیه اجرت ها مطابق ارز ارسالی

در صورت دریافت تومان در ایران

از مبلغ تا مبلغ اجرت
0 5000 140
5001 10000 180
10001 15000 220
15001 20000 260

بلاگ پرشین

پرشین را در دنبال کنید

logofooder
ستاد سازماندهی اینترنتی