بلیط هواپیما

۱۳۹۸/۱۱/۰۷

بلیط هواپیما

بلیط هواپیما امـروزه یکی از رایج تـرین بلیط هـا و ابـزار رفـتن بـه سـفر اسـت. بليط هواپيما انـواع و مـدل هـای مختلفی دارد

و خیلی از مـسافـران تـفاوت انـواع بلیط هـای هـواپیمایی را بـا هـم نمی دانـند و زمـانی که درمـورد خرید بلیط هـواپیما صـحبت می شـود، سـردرگـم می شـونـد.

زیرا خرید بلیط هواپیما ارزان امروزه یکی از دغدغه های اصلی خرید بلیط هواپیما شده است.

در صـفحه بلیط هـواپیما سـفرمـارکت می خـواهیم بـه طـور کامـل بـه مـعرفی انـواع بلیط هـای هـواپیما بپـردازیم تـا بـعد از مـطالعـه آن بهـترین و ارزانـترین بلیط هـواپیما را خریداری کنید.

بلیط هواپیما

خرید بلیط هواپیما

خرید بلیط  هـمانـند هـر خرید دیگری نیاز به زمـان مناسبی دارد. در صـورتی که بـخواهید در آخـر هـفته هـا سـفر کنید و بلیط هـواپیما یتان را در آن زمـان خـریداری کنید، بـاید هـزینه ی بیشتری پـرداخـت کنید.

امـروزه در دنیا مـارکت پلیس هـای زیادی بـه وجـود آمـده انـد که تـمامی قیمت هـای بلیط هـای هـواپیمایی هـای مـختلف را در یکجا نـمایش میدهـد و شـما میتوانید بـه راحتی، بهـترین گـزینه و ارزانـترین قیمت بلیط هـواپیما را جسـتجو و خـریداری کنید.

سـفرمـارکت بـه عـنوان بـزرگ تـرین مـارکت پلیس مـسافـرتی ایران، بـه شما کمک میکند تا ارزانترین و بهترین بلیط را خریداری کنید.

 

بلیط هواپیما خارجی

بلیط خارجی برای کسانی که قصد سفر به کشورهای دیگر با اهداف گردشگری، درمان و کسب و کار دارند، مساله مهمی است.

ولی خرید بلیط هواپیما خارجی خود یک چالش بزرگ است. زیرا هم قیمت بلیط هواپیما خارجی به سبب فاصله بیشتر گرانتر است و هم به سبب تفاوت شرکتهای هواپیمایی ، تنوع و تفاوت قیمت بین انواع بلیط هواپیما خارجی زیادتر است.

به همین سبب مسافران پیش از سفر برای پیدا کردن بهتر بلیط هواپیما خارجی با دشواری زیادی رو به رو میشوند.

یکی از مهمترین مزایای ابزارهایی مانند سفر مارکت این است که امکان مقایسه و خرید بلیط هواپیما خارجی با بهترین قیمت و امکانات را برای مسافران فراهم میکند.

 

بلیط هواپیما ارزان

خرید بلیط به قیمتی مناسب، یکی از دغدغه های مسافرانی است که میخواهند با صرفه جویی در قیمت بلیط مدت زمان سفر خود یا کیفیت سفرشان را افزایش دهند.

اینکه شما بتوانید بلیط هواپیما ارزان تهیه کنید و سفر خود را اقتصادی و به صرفه نگه دارید به عوامل مختلفی بستگی دارد.

برای نمونه اگر زمانی که اقدام به خرید بلیط میکنید زمان اوج گردشگری در کشور مقصد باشد شما باید قیمت بیشتری بابت خرید بلیط بپردازید.

توجه به کلاس پروازی )اکونومی، بیزنس، فرست کلس(، تعداد توقف و شرکت هواپیمایی از دیگر عوامل مهمی است که در رسیدن شما به بلیط ارزان مهم است.

اما یکی از مهمترین چیزهایی که باید برای خرید بلیط هواپیما ارزان توجه کنید، تفاوت میان بلیط هواپیما سیستمی و بلیط هواپیما چارتر است.

 

بلیط سیستمی چیست؟

بلیط سیستمی بلیط هـایی هسـتند که چـه آنـها را از آژانـس هـای گـردشـگری خـریداری کنید و چـه مسـتقیما از خـود هـواپیماهـایی هـا، هیچ فـرقی نـدارد چـون قیمتشان یکی اسـت و قیمت این بلیط هـواپیما هـا بـر اسـاس مـصوب خـود شـرکت هواپیمایی تعیین میشود.

مزیت های بلیط سیستمی این است که اول آنکه بلیط هـواپیمای سیستمی قـابـل بـاز پـس دادن یا هـمان اسـترداد هسـتند.

یعنی اگـر بـه هـر دلیل شـما بلیط را خـریداری کنید و بـعد از پـرواز مـنصرف شـوید، مـقداری از پـول شـما بـه عـنوان جـریمه بـرداشـته شـده و بـاقی پـولـتان بـه شـما بـرگـردانـده می شود.

یکی دیگر از خــوبی هــایی که بلیط هــواپیما سیستمی دارد، تــفاوت قیمت بلیط هـواپیما بـرای افـراد بـزرگـسال و کوچک و افـراد بـا سـن هـای مـختلف اسـت. مـثال بلیط هـواپیما افـراد کم سـن و سـال نسـبت بـه
افـراد بـزرگـسال هـزینه ی کمتری دارد. بـنابـراین اگـر دارید بـا خـانـواده ای که در آن افـراد بـا سـن هـای مـختلف وجـود دارنـد، سـفر می کنید بهتر است بلیط سیستمی خریداری کنید.

 

بلیط چارتری چیست؟

اولین و مـتفاوت تـرین نکته ای که دربـاره بلیط هـواپیمای چـارتـر وجـود دارد این اسـت که این بلیط هـواپیما، مـدام تغیر قیمت دارند و در خیلی از مـواقـع، نسـبت بـه بلیط هـواپیما سیستمی خیلی ارزان تـر است.

در واقـع بعضی از آژانـس هـای مـسافـرتی هـمه ی صـندلی هـای یک هـواپیما یا بخشی از آن را بـرای مـدت مـعلومی پیش خـرید می کنند و بـه این تـرتیب، قیمت بلیط هـواپیما را خـودشـان تعیین می کنند.

امـا شـاید از خـودتـان بـپرسید که این تغیر قیمت دقیقا بـه چـه چیزی بسـتگی دارد؟ تغیر قیمت بلیط هـواپیما چـارتـر بـه میزان تـقاضـای مـسافـر بسـتگی دارد.
در مـواقعی که میزان تـقاضـا بالا بـاشـد مـثال عیدهـا یا ایام نـوروز، قیمت این بلیط هـا بالا می رود.

هـر زمـان هـم تـقاضـا کمتر بـاشـد مـثل فـصل هـای کم گـردشـگر و Low season قیمت این بلیط هـواپیما پـایین تـر می آید.

علاوه بـر این هـر چـه بـه زمـان پـرواز نـزدیکتر شـوید، قیمت این بلیط هـا بـا تـوجـه بـه تـعداد آنـها کمتر و یا بیشتر می شـود.

بـزرگـترین عیب این نـوع بلیط هـواپیما هـا، این اسـت که نمی تـوانید آن را لـغو کنید یا پـس بـدهید و در ضـمن قیمت بلیط هـواپیما بـرای هـمه ی افـراد بـا هـر سـن و سـالی یکسان اسـت و مـثل بلیط سیستمی نیست.

 

قیمت بلیط  چارتری با سیستمی چه تفاوتی دارد؟

دربـاره بلیط سیستمی بـاید گـفت که از مـاه سـوم یعنی خـردادمـاه سـال ۱۳۹۵ ، قیمت این نـوع بلیط آزادسـازی شـد و بـرای آن سـقف و کف تعین شـد.

بـه این مـعنا که آژانـس هـای هـواپیمایی می تـوانـند بلیط را طـبق کلاس پـرواز و یا خـدمـات ارائـه شـده تـا ۳۰ درصـد بیشتر از نـرخ مـصوب بـفروشـند و بیشتر از این حـد را مـجاز نیستند و تخـلف مـحسوب می شـود.

قیمت بلیط هـای چـارتـر را هـم خـود آژانـس مـسافـرتی تـعیین می کند و بسته به شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد.

این مطلب را منتشر کنید

آیا این مطلب را پسندیدید

0

مطالب مرتبط

حواله به ترکیه

حواله به ترکیه ارسال حواله به ترکیه چگونه انجام می شود خدمات ارزی و ارسال حواله به ترکیه در طی سال های اخیر به دلیل تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا توانسته است بسیاری از مشکلات ایرانیان را حل کند. جدای از این که دولت و مردم کشور ترکیه از دیرباز روابط مسالمت آمیز و خوبی با ایرانیان داشته اند سیستم بانکی ترکیه ...

رشد جدید نقدینگی مربوط به پول است

رشد جدید نقدینگی مربوط به پول است یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به رشد ۲۸ درصدی نقدینگی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد. علی سعدوندی در مصاحبه با رادیو گفت: متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به 28 درصد ...

کمترین نرخ حواله ارزی

قیمت حواله ارزی بر اساس نرخ فروش ارز و کارمزدهای آن متفاوت بوده و هر شرکتی اجازه دارد قیمت ها و کارمزدهای خود را تعیین کند. بنابراین با مقایسه هزینه دریافتی شرکت ها و انتخاب بهترین گزینه می توانید حواله ارزی را با کمترین نرخ ارسال نمایید.   ارز ارز عموماً نوع پذیرفته‌ شده‌ای از پول است که شامل سکه و اسکناس‌های کاغذی ...

نرخ حواله لیر

نرخ حواله لیر لیر ترکیه در سال های گذشته لیر ترکیه از جمله ارزهای پر معامله میباشد که میتوان نسبت به معاملات در تمام بازار ارزی کشور رتبه چهارم را به آن اختصاص داد به همین دلیل در ایران فقط با کلمه لیر شناخته میشود. با وجود تجارت مابین کشور ترکیه و ایران حجم 95% از معملات لیر بصورت حواله انجام میگیرد. انواع حواله لیر ...

بلاگ پرشین

پرشین را در دنبال کنید